Urban buses can show you the map of Berlin, but they can’t explain where a pregnant woman should sit

As soon as you get on the bus that connects Nish Tulla with the center.

Nga Parisi në Berat, nga Mathauzeni në Podgorie të Korçës

Autobuzët urbanë mund të të nxjerrin edhe hartën e Berlinit, por s’dinë të ta sqarojnë.

Municionet e pashpërthyera ushtarake ende kërcënojnë jetë

Në 20 vitet e fundit 151 persona kanë humbur jetën dhe 851 të tjerë janë.

Unexploded military ammunitions still threaten lives

In the last 20 years, 151 people have lost their lives and 851 have been.