Institutions tolerate in silence the dual employment of the security forces

The State Police and the Guard of the Republic, where dual employment is forbidden by.

Institucionet tolerojnë në heshtje dypunësimin e forcave të sigurisë

Policia e Shtetit dhe Garda e Republikës, ku dypunësimi është i ndaluar me ligj, deklarojnë.