Municionet e pashpërthyera ushtarake ende kërcënojnë jetë

Në 20 vitet e fundit 151 persona kanë humbur jetën dhe 851 të tjerë janë.

Unexploded military ammunitions still threaten lives

In the last 20 years, 151 people have lost their lives and 851 have been.