Survey/ Journalists don’t get paid during employment trial period, in violation of the law

A survey conducted by the Albanian Center for Quality Journalism reveals that 75 percent of.

Sondazhi/ Gazetarët nuk paguhen gjatë provës, në kundërshtim me ligjin

Një sondazh i Qendrës për Gazetari Cilësore zbulon se 75 për qind e gazetarëve të.

Lake Bovilla, endangered by erosion, polluted by sewage and waste

For more than a decade, experts have sought and requested the rehabilitation of the area.

Liqeni i Bovillës, i rrezikuar nga erozioni, i ndotur nga ujërat e zeza dhe mbetjet

Prej më shumë se një dekade ekspertët kërkojnë rehabilitimin e zonës që rrethon ujëmbledhësin e.

Intervistë me gazetarin e MSNBC, Richard Lui