Efekti i HEC-ve në Shqipëri, lagunat përpijnë tokën duke ngritur alarmin për erozionin bregdetar

Në lagunën Kune-Vain në veri të Shqipërisë, një relikte e zymtë zhytet në të shkuarën.

Albanian government continues to approve new hydropower plants despite environmental and social impact

In the Kune Vain Lagoon of northern Albania, a grim relic sinks into the past.