“You are so dumb” *

The musical offers on the streets of homeland make you ask yourself: “Am I hearing.

“Ti qeke shum e trashë!”*

Ofertat muzikore rrugëve të atdheut të bëjnë të pyesësh veten: ‘Mos po më bëjnë gjë.

The Children of the “Elected” Abandon Public Schools

Current and former Members of Parliament, as well as Ministers and former Ministers choose to.

Fëmijët e “të zgjedhurve” braktisin shkollat publike

Të gjithë deputetët dhe ish-deputetët, ministrat dhe ish-ministrat i shkollojnë fëmijët e tyre në institucione.